داوران

راهنما و نکات قابل توجه جهت داوران

پس از اخذ مقاله در سایت به تشخیص سردبیر و با توجه به محورهای تببین شده ، هر مقاله بدون درج مشخصات نگارنده به دو داور به انتخاب سردبیر ارجاع می گردد.

از زمان ارجاع مقاله به داوری ، داوران محترم لازم است در مدت 30 روز نسبت به مقاله ارجاع شده اظهار نظر نموده و در سامانه ثبت نمایند.

داوران محترم در صورت تأخیر در پاسخ ارزیابی، مراتب را به اطلاع فصلنامه برسانند.

داوری مقالات بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی صورت پذیرد، و ضمن ارائه مدارک کافی به روشنی بیان شود. از اعلام‌نظر سلیقه‌ای، در داوری مقالات خودداری شود.

توجه داوران محترم به منابع مقاله بسیار حائز اهمیت است. منابع همه تحقیقات، موضوعات و نقل‌قول‌هایی که به‌نوعی در مقاله استفاده شده است در کتابنامه ذکر شده باشد.

دقت در بکر بودن مقاله و تشخیص سوءاستفاده از نوشته‌های دیگران بدون ذکر ارجاعات از وظایف داوران محترم است

در هر شماره از فصلنامه ، نام و مشخصات داوران مقالات آن شماره درج خواهد شد.

حق الزحمه داوری مقالات از طریق شماره حساب یا شماره کارتی که در سامانه ثبت می نمایند از طرف فصلنامه پرداخت خواهد شد.

به داوران محترم پیشنهاد می نماید پیش از اقدام به داوری، راهنمای تصویری نحوه داوری را در این صفحه به دقت مطالعه فرمایند

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

 

 

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

 

 فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی

 

 

فصلنامه حقوق شناسی

فصلنامه حقوق شناسی