تشکیل جلسه رسمی نخست گروه دبیران و تبیین راهکارها و راهبردهای فعالیت

با تشکیل جلسه نخست گروه دبیران ، ضمن ارائه احکام عضویت در تحریریه توسط مدیر مسئول ، نسبت به بررسی و تبیین راهبردها و راهکاریهای فعالیت فصلنامه و مباحث تخصصی پذیرش مقالات و دستورالعمل های لازم بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نتیجه مقرر گردید فراخوان مقاله با محوریت موضوعات ذیل در جامعه علمی کشور منتشر گردد.

محورهای مقالات :

1 - مبانی نظری در شاخه ها و گرایش های حقوق

( از قبیل : فلسفه حق و فلسفه حقوق، اخلاق و حقوق، مذهب و حقوق، مکاتب تفسیر قواعد حقوقی و . . . )

2 - مطالعات علمی میان رشته ای

( از قبیل: جامـعه شناسی حقوقـی، انسـان شناسی حقوقی، ادبیـات و حقوق، تـاریخ تحلیلـی حقوق و . . . )

3 – مناسبات متقابل شاخه ها و گرایش های حقوق

 

 

گروه دبیران فصلنامه حقوق شناسی