اولین جلسه رسمی هیات مدیره با جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی به عنوان سردبیر فصلنامه

در جلسه رسمی نخست هیات مدیره انجمن حقوق شناسی - به عنوان صاحب امتیاز نشریه - با سردبیر محترم ، در خصوص کادر علمی و اجرایی فصلنامه اتخاذ تصمیم گردید که مقرر شد جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا - مدیر مسئول محترم فصلنامه ، نسبت به صدور احکام اعضای تحریریه اقدام نمایند و جلسه رسمی نخست تحریریه در روز چهارشنبه 19 خرداد ماه در محل دفتر فصلنامه جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارها و راهبردهای کلان و تبیین محورهای فعالیت - منطبق بر اهداف انجمن حقوق شناسی - برگزار گردد.

 

گروه دبیران فصلنامه حقوق شناسی