اولین جلسه رسمی هیات مدیره با جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی به عنوان سردبیر فصلنامه

اولین جلسه رسمی هیات مدیره با جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی به عنوان سردبیر فصلنامه

در جلسه رسمی نخست هیات مدیره انجمن حقوق شناسی - به عنوان صاحب امتیاز نشریه - با سردبیر محترم ، در خصوص کادر علمی و اجرایی فصلنامه اتخاذ تصمیم گردید که مقرر شد جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا - مدیر مسئول محترم فصلنامه ، نسبت به صدور احکام اعضای تحریریه اقدام نمایند و جلسه رسمی نخست تحریریه در روز چهارشنبه 19 خرداد ماه در محل دفتر فصلنامه جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارها و راهبردهای کلان و تبیین محورهای فعالیت - منطبق بر اهداف انجمن حقوق شناسی - برگزار گردد.

 

گروه دبیران فصلنامه حقوق شناسی