برگزاری جلسات هیات مدیره انجمن حقوق شناسی جهت تشکیل گروه دبیران فصلنامه حقوق شناسی

برگزاری جلسات هیات مدیره انجمن حقوق شناسی جهت تشکیل گروه دبیران فصلنامه حقوق شناسی

متعاقب اخذ مجوز نشریه حقوق شناسی ، هیات مدیره نسبت به تشکیل جلسه رسمی در خصوص تعیین کادر علمی و اجرایی فصلنامه اقدام نمود که با توجه به ماهیت علمی - پژوهشی فصلنامه ، جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی سردبیری نشریه را عهده دار گردیدند و مقرر گردید در جلسه آتی در خصوص شرایط همکاری با ایشان مذاکره و نظرات این استاد برجسته حقوق در اداره علمی نشریه اعمال گردد.

 

m1