برگزاری جلسات هیات مدیره انجمن حقوق شناسی جهت تشکیل گروه دبیران فصلنامه حقوق شناسی

متعاقب اخذ مجوز نشریه حقوق شناسی ، هیات مدیره نسبت به تشکیل جلسه رسمی در خصوص تعیین کادر علمی و اجرایی فصلنامه اقدام نمود که با توجه به ماهیت علمی - پژوهشی فصلنامه ، جناب آقای دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی سردبیری نشریه را عهده دار گردیدند و مقرر گردید در جلسه آتی در خصوص شرایط همکاری با ایشان مذاکره و نظرات این استاد برجسته حقوق در اداره علمی نشریه اعمال گردد.

 

m1